سیستم بسکتبال - دفاع منطقه ای 3-2 یا 2-1-2 بسکتبال

دفاع منطقه ای 3-2 یکی از دفاع های خوب و موثر برای افزایش قدرت ریباند تیمی است. این دفاع برخلاف تصور خیلی ها از قدرت و تحرک بالایی برخوردار است

سیستم بسکتبال - دفاع منطقه ای 3-2 یا 2-1-2 بسکتبال

از مزایای دفاع 3-2 منطقه ای در ورزش بسکتبال محافطت از منطقه داخلی دفاع است و منطقه ی داخلی تیم مدافع بسکتبال را قوی نگه می دارد. با این وجود اگر در این دفاع به دلیل باز بودن ناحیه ای از گوشه ها یا پست و یا پست بالا، به وسیله ی یک شوت خوب خارج از از محدوده تیم مدافع مغلوب شود؛ بیانگر آن است که تیم بسکتبال مدافع در دفاع و پوشش آن مناطق ضعف دارد.

یک نکته ی مهم: هنگامی که توپ به سمت گوشه ها حرکت می کند, بازیکن 4 باید برای پوشش به منطقه گوشه برود، بازیکن 5 نیز باید سریعا خود را به منطقه ی دفاعی پایین ،محلی که 4 آنجا را خالی کرده است، برود. اگر بازیکن 5 نتواند این کار را سریع انجام دهد به احتمال زیاد بازیکن مهاجم در آن منطقه توپ را گرفته و به سمت حلقه بسکتبال تیم مدافع جهش و حرکت می کند.

مطالعه دیاگرام زیر کمک می کند تا حرکت ها و تغییر مکان ها را در این دفاع بسکتبال به خوبی درک کرده و انجام داد.

 

 

دفاع بسکتبال منطقه ای 3-2 basketball zone deffence 2-3 دفاع بسکتبال منطقه ای 3-2 basketball zone deffence 2-3
دیاگرام 1
ایستادن به حالت دفاع 3-2
بسکتبال
دیاگرام 2
حالت دفاع 3-2 منطقه ای بسکتبال
 توپ در بالا

دفاع بسکتبال منطقه ای 3-2 basketball zone deffence 2-3

دفاع بسکتبال منطقه ای 3-2 basketball zone deffence 2-3

دیاگرام 3
تله گذاری در گوشه زمین بسکتبال

دیاگرام 4
ممانعت از رسيدن پاس
 از گوشه يه يازيکن فوروارد

 

 بازیکن 5 برای دفاع بالاتر می آید تا همانند حالت دفاع 2-1-2  بسکتبال شود. اما در اینجا باید مواظب نفوذ از منطقه پایین ذوزنقه یا رنگی بود. به همین منظور به محض حرکت شماره ی 5 بازیکنان 4 و 3 باید در منطقه ی ذوزنقه یا رنگی موضع بگیرند.

 

  

دفاع بسکتبال منطقه ای 3-2 basketball zone deffence 2-3

دیاگرام 5
پاس در پست بالا در دفاع بسکتبال منطقه ای 2-1-2

 


اگر تیم مدافع بداند که بازیکن 2 مهاجم بهترین شوت زن آن تیم است باید بازیکن 1 آنها اول از منطقه محافظت کند و بازیکن 2 باید 2 مهجم را گرفته و دفاع کند تا موقعیت شوت پیدا نکند و در صورتی که بازیکن 3 حریف بهترین شوت زن باشد وظایف 1 و 2 جابجا می شود.

ممکن است بازیکنان 1 و 2 مدافع مجبور شوند به سرعت بدوند و سخت کوشی و فعالیت زیاد کنند تا بتوانند با هم دیگر، به طور صحیح، هم منطقه و هم جفت بال ها را بپوشانند.

همچنین اغلب بازیکنان بسکتبال در این خیال هستند که دفاع منطقه ای (Zone Defence) آسانتر و راحتر از دفاع یارگیری است، اما حقیقت امر این است که برای دفاع منطقه ای خوب ممکن است شما مجبور شوید سختر کار کنید تا موثر باشید.