تمرینات پلیومتریک برای پایین تنه بدن جهت افزایش پرش

تمرینات پلیومتریک برای پایین تنه بدن جهت افزایش پرش

از انیمیشن های موجود در قسمت تمرینات پلیومتریک برای پایین تنه بدن ، می توان برای توسعه و پیشرفت قدرت در هر ورزشی که شامل سریع دویدن، پریدن، تغییر مسیر ناگهانی، لگد زدن و مانند آن باشد، استفاده کرد.

نویسنده: امید احمدی

از انیمیشن های موجود در قسمت تمرینات پلیومتریک برای پایین تنه بدن ، می توان برای توسعه و پیشرفت قدرت در هر ورزشی که شامل سریع دویدن، پریدن، تغییر مسیر ناگهانی، لگد زدن و مانند آن باشد، استفاده کرد. در ضمن این تمرینات زمانی بیش ترین تاثیر را دارند که همزمان با یک برنامه تمرینی قدرتی مناسب کامل شوند و یا از یک فاز برنامه قدرتی حداکثری پیروی کند. برای این منظور می توانید مقاله نگرش ورزش های ویژه به برنامه های تمرینات قدرتی را ببینید.

هیچ مدرک و سندی که به افزایش ریسک مصدومیت بزرگسالان در طی تمرینات پلیومتریک اشاره کرده باشد، وجود ندارد؛ با این حال رعایت نکات ایمنی که به شما توصیه شده است، ایمنی کامل تمرینات پلیومتریک را امکان پذیر خواهد کرد. عامه ی ورزشکاران به دلیل این که اطلاعات علمی کمی از پلیومتریک کسب کرده اند، این تمرینات را با تمرینات قدرتی ای که در سطح عموم رایج است مقایسه می کنند و تفاوت چندانی بین آن ها قائل نیستند. همچنین از آنجا که دستورالعمل های قطعی راجع به ست ها، تکرارها در هر ست و هفته و غیره وجود ندارد، بر تشدید این امر افزوده است. با این حال اتحادیه بین المللی آمادگی جسمانی NSCA و تعدادی از کارشناسان برتر این رشته پارامترها و فاکتورهایی را برای کمک به مربیان و ورزشکاران در زمینه طراحی برنامه تمرینی موثر، پیشنهاد کرده اند.


شدت تمرینات پلیومتریک
هیچ یک از تمرینات پلیومتریک داراری شدت یکسانی نیستند و در شدت تمرینی با هم تفاوت دارند.  برای مثال پرش از روی جعبه نسبتا سبک هست، درحالی که پرش های روی یک پا و پرش های ارتفاعی بسیار شدید می باشند. یک برنامه پلیومتریک باید بتدریج و کم کم از تمرینات پلیومتریک با شدت پایین به سمت تمرینات پلیومتریک پیشرفته تر و با شدت بیشتر پیشرفت و حرکت کند؛ بخصوص افرادی که از ورزیدگی و تجربه تمرینات قدرتی کمی برخوردار باشند.
یک جلسه معمول پلیومتریک برای یک رشته ی ورزشی خاص می تواند فقط دو یا سه تمرین پراکنده شده از تمرینات پلیومتریک برای قسمت های پایین و بالای بدن و مرتبط با آن رشته ورزشی را در برگیرد.
انتخاب درست و صحیح تمرینات پلیومتریک زیر متناسب با رشته ورزشی خاص، حصاص و و ضروری است! در حالی که تمرینات پلیومتریک زیادی در زیر وجود دارد؛ اما برای هر ورزش و رویداد خاص فقط یک تعداد کم از این تمرینات می توانند مناسب و مفید باشند. دوباره تاکید می شود که برای اطلاع از همه ی جزئیات در انتخاب تمرینات، ست ها، تکرارها، فاصله استراحت ها و غیره، مقاله تمرینات پلیومتریک موجود در سایت Slam.ir را مطالعه کنید.


تمرینات پلیومتریک برای قسمت های پایین بدن (با شدت کم)
پرش اسکات

1- در حالتی که فاصله ی پاها از هم به اندازه ی عرض شانه باشد بایستید. بدن را کمی به سمت جلو خم کنید. باید دقت کنید که پشت بدن باید در حالت طبیعی و صاف باشد.
2- دست ها را باید به حالت آماده باش برای پرش در آورید. حالتی مانند شکل که با خم شدن تقربی آرنج ها به اندازه 90 درجه به وجود آمده لست.
3- ران ها را باید موازی زمین قرار بدهید و بلافاصله به حالت انفجاری به صورت عمودی به طرف بالا بپرید. همچنین همزمان دست ها را به طرف بالا ببرید.
بدن خود را قبل از پرش رو به بالا در حالت اسکات نگه ندارید و سعی کنید زمان بین پایین آمدن و پرش را به حداقل برسانید.
4- کف هر دو پا باید بر زمین بنشیند. برای 1 تا 2 ثانیه استراحت کنید و و پرش قبلی خود را دوباره با تمام قدرت انجام دهید و سعی کنید برای اعمال حداکثر نیروی مناسب، قوزک های پای خود را تا آخرین محدوده ی ممکن بکشید. (وضیعیتی که کف پاها کاملا به حالت خمیدگی در آمده باشند.)


پرش جفت بر روی جعبه
1- در حالی که فاصله ی پاها به اندازه عرض لگن هست، رو به روی جعبه بایستید.
2- بدن خود را به حالت نیمه اسکات پایین بیاورید و بلافاصله بر روی جعبه پرش جفت کنید. بدن خود را قبل از پرش رو به بالا در حالت اسکات نگه ندارید و سعی کنید زمان بین پایین آمدن و پرش را به حداقل برسانید.
3- حتما پاها باید به آرامی بر روی جعبه فرود آید. برای پایین آمدن از روی جعبه قدم بردارید (ز پریدن خودداری کنید.) و حرکت را تکرار کنید.


پرش جفت از پهلو بر روی جعبه
1- در حالی که فاصله ی پاها به اندازه عرض لگن هست، کنار جعبه بایستید.
2- بدن خود را به حالت نیمه اسکات پایین بیاورید و بلافاصله بر روی جعبه پرش جفت کنید. بدن خود را قبل از پرش رو به بالا در حالت اسکات نگه ندارید و سعی کنید زمان بین پایین آمدن و پرش را به حداقل برسانید.
3- حتما پاها باید به آرامی بر روی جعبه فرود آید. برای پایین آمدن از روی جعبه قدم بردارید (از پریدن خودداری کنید.) و حرکت را تکرار کنید.تمرینات پلیومتریک برای قسمت های پایین بدن (با شدت متوسط)
پرش اسکات به صورت يک پا جلو و يک پا به عقب
1- در حالتی که فاصله ی پاها از هم به اندازه ی عرض لگن باشد بایستید. پای چپ خود را برداشته و در حدود شصت سانتی متری به عقبتر روی پنجه بر زمین بگذارید.
2- پاها باید در وضعیت تلوتلو خوردن با سر، بر زمین گذاشته شوند و پشت بدن نیز صاف و در حالت طبیعی باقی بماند.
3- زانو و ران راست خود را تا جاییکه ران ها با زمین موازی شوند، پایین آورید و بلافاصله به صورت انفجاری پرش عمودی کنید.
4- در هوا پاها را طوری تغییر دهید که پای پشتی در جلو فرود آید و بالعکس. رای اعمال حداکثر نیروی مناسب، قوزک های پای خود را تا آخرین محدوده ی ممکن بکشید. (وضیعیتی که کف پاها کاملا به حالت خمیدگی در آمده باشند.)


پرش زانو بلند
1- در حالتی که فاصله ی پاها از هم به اندازه ی عرض لگن باشد بایستید. زانوها را رو به جلو ودست ها را به پهلو به آرامی ببرید.
2- همراه با پریدن، زانوها را بالا آورده و به سمت قفسه سینه بکشید.
3- بر روی پنجه پا بر روی زمین فرود آیید و بلافاصله حرکت را تکرار کنید.
4- به یاد داشته باشید که زمان تماس پاها بر زمین را با فنری بودن پرش های خود کاهش دهید و همواره در به آرامی روی پا فرود آیید.


پرش افقی بر روی جعبه با فشار خارجی
1- کنار جعبه بایستید و پای چپ خود را بر روی جعبه قرار دهید.
2- فقط با استفاده کردن از پای چپ بر روی جعبه فشار وارد کنیو تا تا حد ممکن پرش ارتفاعی انجام دهید. همزمان دست ها را تا بیش ترین حد اندازه به طرف جلو و بالا ببرید.
3- در هنگام پایین آمدن پای راست خود را بر روی جعبه و پای چپ را بر روی زمین آنطرف جعبه قرار دهید.
4- این عمل را از سمت دیگر تکرار کنید.


جست و خیز کردن
1- در آغاز تمرین برای برآورد نیروی حرکت مستقیم، آهسته دویدن را شروع کنید.
2- بعد از چند قدم، با تمام قوا با پای چپ نیرو وارد کنید و پا را به جلو پرتاب کنید و برسانید. همزمان نیز باید دست راستتان را به جلو بیاورید.
3- همین حرکت را با دست و پای دیگر خود تکرار کنید.
4- در واقع این ورزش، دویدن اغراق آمیز است که بر فشار آوردن پاها و زمان پرش تمرکز دارد.


جست وخیز کردن با حلقه ها
1- در آغاز تمرین برای برآورد نیروی حرکت مستقیم، آهسته دویدن را شروع کنید.
2- بعد از چند قدم، با تمام قوا با پای چپ نیرو وارد کنید و پای راست خود را به جلو پرتاب کنید همزمان نیز دست چپ خود را به جلو تاپ بدهید. پای راست خود را که ،پرت کرده بوده اید، در اولین حلقه که در 90 تا 120 سانتی متری شما در جلو و متمایل به سمت راست شما وجود دارد، قرار دهید.
3- حرکت را ادامه دهید و این بار این حرکت را با دست و پا های دیگر خود در حلقه دوم که این بار در فاصله ی 90 تا 120 سانتی متری شما در جلو و متمایل به سمت چپ شما می باشد، تکرار کنید.
4- در واقع این ورزش، دویدن اغراق آمیز است که بر فشار آوردن پاها و زمان پرش تمرکز دارد.


پرش مربعی با حلقه ها
1- در حالتی که فاصله ی پاها از هم به اندازه ی عرض لگن باشد و در حالی که رو به اولین حلقه هستید، بایستید.
2- در داخل اولین حلقه به صورت جفت بپرید.
3- حلا به طرف چپ بپرید و در حلقه ی کناری قرار بگیرید. سپس به سمت عقب پرش کرده و در حلقه ای که پشت سر شماست فرود بیایید. در نهایت با پریدن در حلقه ی سمت راستی همانند شکل کار را به اتمام برسانید.
4- استراحت کرده و دوباره ورزش را تکرار کنید. به یاد داشته باشید که می بایست زمان بین تماس پاها با زمین و پرش مجدد را به حداقل برسانید. پرش ها باید از روی مانع فرضی باشد.


پرش از روی مانع افقی
1- در یک سمت مانع ای که صاف و مسطح هست، قرار بگیرید.
2- زانوهای خود را بالا بیاورید و به صورت ارتفاعی و افقی از بالای سر مانع بپرید.
3- با هر دو پا بر روی زمین فرود بیایید و بلافاصله بع از آن در مسیر مخالف از روی مانع بپرید.
4- بین پرش ها سعی نکنید بایستید و یا به حالت اسکات بنشینید.تمرینات پلیومتریک برای قسمت های پایین بدن (با شدت زیاد)
پرش زیگزاگ
1- در سمت چپ نردبان چابکی یا چیزی مشابه آن با پهنای 30 تا 69 سانتی متر بایستید.
2- با تمام قدرت با هر دو پا نیرو وارد کنید و به طرف راست نردبان و جلوتر پرش جفت انجام دهید.
3- بافاصله بعد از پایین آمدن، دوباره این کار را به طرف چپ و جلوتر تکرار کنید. این کار را تا آنجا تکرار کنید که به انتهای نردبان برسید.
4- به یاد داشته باشد که بعد از هر بار پایین آمدن دوبار نپرید و سعی کنید زمان بین تماس پاها با زمین و از جا پریدن را به حداقل برسانید.


پرش زانو بلند با یک پا
لین ورزش همانند ورش زانو بلندی که در بالا به آن اشاره شد، می باشد؛ با این تفاوت که، فقط از یک پا استفاده می شود. بمحض اتمام پرش های یک پا بلافاصله و با صرف کمترین زمان ممکن حرکت با پای دیگر تکرار می شود. این زمان تکرار حرکت با پای دوم، برای پای اول دوره استراحت می باشد. ورزش های پلیومتریک با یک پا، از نوع خیلی پیشرفته و حرفه ای هستند و اجرای آن ها نیازمند قدرت و تعادل بیش تری می باشد. این تمرینات پلیومتریک بیشتر برای ورزش هایی که در آن پرش ها بیش تر با یک پا صورت می گیرد ،همچون بسکتبال، مناسب هستند.
پرش افقی با یک پا
1- تمرین را با ایستادن روی یک پا و قرار دادن دست ها در دور کمر یا پهلوها شروع کنید.
2- با حفظ تعادل خود به پهلو بپرید و بلافاصله بعد از آن به سمت جای اول خود پرش کنید.
3- شما می توانید بر روی زمین طناب و یا هر چیز دیگری قرار دهید.این شی می تواند دارای اندازه و ارتفاع کمی داشته باشد و هم می تواند برای افزایش سختی دارای ارتفاع و اندازه بزرگی باشد.
4- به طور پیوسته این عمل را تکرار کنید.


پرش عمقی
1- در حالی که فاصله ی پاها به اندازه عرض شانه هست، بر روی پنجه در لبه جعبه بایستید.
2- از روی جعبه به طرف پایین قدم بردارید (نپرید) و با هر دو پا بر زمین بیایید.پش ها با عمودی باشد و نباید به صورت حرکت رو به جلو باشد.
3- برخلاف عکس نشان داده شده باید زمان تماس پاها با زمین کوتاه باشد. همچنین پایین آمدن بر روی زمین نیز باید به آرامی صورت گیرد.
نکته: با ارتفاع جعبه 30 سانتی متری شروع کنید. بتدریج می توان شدت این ورز ش را با افزایش دادن ارتفاع جعبه زیاد کرد اما باید توجه داشت که حداکثر ارتفاعی که می توان در این تمرین از آن استفاده کرد 107 سانتی متر می باشد که از این ارتفاع نیز فقط باید ورزشکاران ورزیده با سابقه تمرینات قدرتی مهم استفاده کنند.


Share
Comment's

فارسی را پاس بداریم

 

نظرات کاربران (202)


خیلی ممنون .......
با تمرین های خوبی که دادید من تونستم برای اولین بار یه اسلم دانک خیلی زیبا توی یه مسابقه بزنم .....
ممنونم
ایمان
خوب و به درد بخوره خیلی ممنون
هادی
سلام. واقعا دستتون درد نکنه. امیدوارم موفق باشید. مطالبتون خیلی مشکل گشاست.
محمد
سلام ممنون از این مقاله هایی که برای ورزشکاران قرار دادید.
میخواستم بدونم بعد از چند وقت این تمرینات در پرش تاسیر میگذارد؟
محمد رضا
با عرض سلام به شما دوست عزیز بیشتر شدن پرش شما به چگونگی انجام دادن تمرینات پلیومتریک و مدت زمان آن در هفته و شرایط سنی و فیزیکی بدن داره در ثانیا بیشتر شدن پرش زمانی برای بازیکنان بسکتبالیست رخ می دهد که همراه با تمرینات درست و مرتب بدنسازی مخصوص بسکتبال باشد ولی نرمال تغییر در 3 تا 4 ماه باید انجام بشه.
admin
excellent
kheyli mamnon azzahamati ke keshidi
meysam
الی بود مرسی واقعا ممنون
مولود
با عرض سلام مطالب شما خیلی علی بودن از شما خواهشمندم تمرینات بیشتری با نام کاربرد در هر یک از عضله ها توضیح دهید ممنونم.
نوره
با تشکر از زحمات شما لطفا اگه ممکنه تعداد حرکات را هم بنویسید که هر حرکت در چند دقیقه و چه تعداد انجام شود ممنون
سجاد
damet garm
rasool
mer30
hamid
اقا دم شما گرم واقعا عالیه.
مجید
چرا تمرینات رو اضافه نمیکنی؟تابیشتر مورد توجه قرار بگیره
m
جزئ کامل ترین تمریناتی بود که دیدم
پارکور
lممنون ازشما ،مطمئن باشيد درپيشرفت بسكتبال مؤثر است
لطف كرده تمرينات جديد هم اضافه كنيد
محمدرضاافغاني پور
gooooooooooooooooooooooooood
samad
واقعا ممنون با این تمرینات مشکلات زیادی رو حل می کنی باتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــراوان
آریا
تشکر
علیرضا
سلام من 13 سال سن دارم با انجام 1 ساعت این تمارین در روز طی چند ماه به پرش خوبی میرسم
احمد
با سلام واقا از تمریناتون ممنونم من پستم تو بیسکتبال پوینت گارده قدمم 161 هستش کن تونستم با انجام تمرینات شما حدود 78 سانت بپرم و خیلی برای تیمم ارزشمند شدم ئاقعا ممنون
گلشید
khobe vali kafi nist...
alireza
mamnon kheli khob bod
sina
خیلی ممنون من واقعا با این تمرین ها پرشم عالی شده
مازیار
خوب بود بک نبود
محسن
من پرشم هشتاد به بالاست اگه این تمرینا به یک برسونه واقعا عالی میشه
هادی
dametun garm
farhad
سلام دوستان این تمرین ها جواب میده حتما انجام بدید من قدم 180 و شانزده سالمه با این تمرینات راحت حلقه رو میگیرم و بلاک شوت میکنم
BASKETBALLIST
سلام.ممنونم از تمرینات عالی شما.این تمرینات بسیار برای هندبال مفید است
بهزاد
سلام خسته نباشید.مرسی ازمطلبتون
ببخشید مطالب جدیدروکی میگذارید
amirhossein
عالي بود ممنون تصويراش خيلي كمك كرد
زهرا
خیلی ممنون!!!!!!!!
امیدوارم درآینده نچندان دور بتونم واسه جامعه ورزشی ایران بویژه والیبال مفید باشم.
از تمرینات خوبتون واقعا ممنونم!!!!!!!!!!!
محمد
very good
دریا
سلام مرسی امیدوارم نتیجه بده راستی من 170 cm.میتونم دانک بزنم؟؟؟
maryam
زمان بزای هر تمرین چقدر باید باشه؟
هر روز 2 بار تمرین کنیم خووبه؟ صبح ساعت 11///عصر ساعت 5؟
من قدم 190 والیبال چه مدت طول میکشه تا 1 متر بپرم؟
محمد امین
ممنونم از لطفتون این کارایی که گفتین رجیم غذایی خاصی که نداره من تازه میخوام شروع کنم الان 60 میپرم امیدوارم به 100 برسم
جواد رضوانی
تمرین خیلی خوبیه باید چند روز در هفته اننجامش بدم
Ehsan
تمرینا تتان خیلی عالیه متشکرم
اصغر
سلام میشه این حرکاتو با وزنه زد؟
AMIN
مرسی خیلی عالی بود
MAHDI
خيلي ممنون از تمرينات مفيدتون
مهناز
عالی بود مرسی
وهب شریفی
سلام ....
من همونیم که اولین نظرو گذاشتم .... همونطور که می بینید نوشتم تمرینا خیلی خوب پیش میره و منم پرشم زیاد شده ... ولی الآن یه مدت طولانیه که هر چی تمرین می کنم اصلا هیچ تاثیری نمی زاره ....

حالا امیدوارم با این بخش مشاوره جدیدتون بتونم یه کاری بکنم .....
با تشکر از زحماتتون
ایمان
سلام... لطفاتمرینات افزایش پرش دربسکتبال رابرایم مشخص کنیدباتشکر.
مرتضی
خیلی تمریناتتون خوبه امیدوارم باین تمرینات پرشم خوب بشه
حسین
سطحش پایین بود -
قزی
ye2neyi
ye2neyi
فداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات
مهران جون
تمریناتتون خیلی خرکیه
احمد
بله
سحر
دستت درد نکنه سه روز دنبال این تمرین ها بودم
Posidon001
با سلام درمورد ساختار فیزیولوژیکی این تمرینات مطلب بنویسید
علیرضا
ممنون:-*
صادق
باسلام
واقعا حرکات مفیدو جالبی هستن-من والیبال کارمیکنموواقعا کمک میکنند
امیر
سلام من به تازه گي وارد 15 سال شدم و قدم 188 و سنترم بدون انجام اين پرش ها اسلم ميزدم اميدوارم با انجام اين تمرينات اسلم هاي نمايشي بزنم. مرسي ممنون
مهدي
باسلام بسیار عالی
شاهسون
سلام میگم میشه برای هر کدوم از حرکات یه تعداد بگید مثلا حرکت اول چه تعداد در چند روز و کی حرکت دوم رو انجام بدیم. ممنون میشم
سلام دست شمادردنکنه بسیارحرکات جالب ومفیدی برای ورزشکاران می باشدامیدوارم درکارهایتان موفق باشید
ارجمند
هنوزامتحان نکرده ام ولی امیدوارم عالی باشه
نیما
خیلی ممنون به درد کونگ فو و جیت کان دو می خوره مطمئنا
آریا
these are good practice for basketball
LEBRON
خیلی ممنون بابت تمرینات اگه میشه تمرینات را بیشتر کنید.من رشته ی ورزشی ام هندبال و باید چابکی و پرش زیاد داشته باشم.
وحید
ممممممنونم مممممممنونم
CR7
واقعا عالی و کامل.
دستتون درد نکنه
حسین
واقعا عالی بود دستتون درد نکنه ممنون
جواد
سلام من قدم 1.65 هست با ای تمرینا تونستم اول حلقه 3.05 بگیرم بعدم روش دانک بزنم با روزی 3 ساعت 50 بار از هر کدمش موفق شدم امیدوارم بقیه هم موفق بشن
HooMaN
تمرینات بسیار خوبیه ایا ورزشکاران اسیب دیده از ناحیه زانو میتوانند از تمرینات پلیمتریک استفاده کنند
امیر
WAGHEAN ALI BOD MAMNON
meysam
خیلی ممنون فقط چقدر این تمریناتو باید انجام بدم تا پرشم به مقدار لازم برسه؟؟؟؟؟؟
اوا
س عجب حرکاتی بودن من قدم 180وزن 70کیلو والیبال بازی میکنم قبلااسپکامو به زوردفاع میکردن الان دست هیشکی به ارتفاع اسپک هام نمیرسه ممنون.راستی 16سالمه
علی
من 15 سالمه والیبال بازی میکنم . میخواستم بگم این تمرینا فقط واسه بسکتبال نیست ولی در کل انیمیشن هاتون عالی بود
نیما
عالی بود واقعا ممنونم
شکیبا
با سلام میخواستم بدونم میتونید یه برنامه برای من که 38 سالمه 191سلنت قدمه و91 کیلو وزن دارم وتقریبا 55 سانت پرش دارم برنامه هفتگی برام میل کنید امادگی جسمانیم هم خوبه خیلی ممنون میشم.
نیما
من قدم 187 و چند ماهی میشه بسکت بازی میکنم به نظرتون میتونم با این تمرین ها دانک بزنم؟
hossein
سلام من قدم 178هست والیبال بازی میکنم میخواستم بدونم روزی چند بار وچند ساعت تمرین ها را انجام بده وبعد از چند مدت تاثیر میزاره لطفا جواب بدید با تشکر
جواد
با سلام خدمت شما ورزشکار محترم
تمرینات پلایومتریک متناسب با سن ورزشکار و آناتومی بدن ورزشکار باید انجام می شود و اینکه روزی چند بار مسئله ی کاملا اشتباهی است شما اگر بدن سازی کار می کنید هفته ای 3 جلسه کافی است که شدت تمرینات باید با سایر تمریناتتون از قبیل(والیبال،بدن سازی، آمادگی جسمانی و تمرینات هوازیتون) تنظیم شود.
admin
واقعا عالی
milad urmia
با سلام
سپاس از شما بزرگوار
تمرینات بالاتنه هم محبت کنید بگذارید
رضا
salm man15salame ghdam 170 vaznam 55kg baske ball bazi mikonam postam guarde mikhastam bedonam in tamrina vasey paresham khobe mitone komakam kone yana lotfan javab bedid
هژبر
خوب بود من استفاده کردم
دمتون گرم
علیرضا
تشكر از تمريناتتون
واقعا عالیه تستش کردم
موفق باشید
سایتتون بینظیره
amin
سلام..ی عکس از پرش ارتفاع با یک پا بگذارید..مرسی
hamid
سلام من قدم 180 سانته میتونم دانک بزنم ؟
mehran
سلام
این تمرین ها پرش رو تا چقد افزایش میدن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سبحان
ممنون عالی بود این حرکات به درد تکواندو هم میخوره؟
...
سلام من اين تمرينارو انجام ندادم ولي انجامشون ميدم توي يه مسابقه يه روز قبلش وزنه بسته بودم توي 2 ست 35 امتياز خودم گرفتم ممنون از مطالب خوبتون
حبيب
بد بود
نازنين
سلام بچه ها
من میخوام هر روز اینا رو انجام بدم
پرشمم خیلی ضعیفه
وزنمم بالاست....
محسن***
سلام محسن جان در مورد سوال اول هر روز انجام دادن آنها توصیه نمی شود چون در پلایومتریک استراحت دادن به عصب و ماهیچه خیلی مهمه و مورد دوم همه ی حرکات را با هم نباید انجام دهید وزش شما هم خیلی موثر می باشد توصیه می شود 2 هفته ی اول را با طناب زدن ساده شروع کنید تا ماهیچه ها برای انجام حرکات آماده بشوند
مشاور
سلام من والیبالیستم پستمم پاسور با قد175
قبلا به خاطر کمی پرش نمی تونستم دفاع خوبی بکنم ولی الان دفام عالی شده . ممنون
آراز
سلام
من فقط مشکلم پرش بود خدا خیرت بده
محمد
سلام من 175 سانتی متر قد دارم و 15 سالمه و 2 سالی هست که والیبال بازی میکنم.ورزشاتون عالی هستن . مربی مون این ورزشا رو برای افزایش قدو پرش تائید میکنه.از سایتتونم ممنون خیلی سایت خوبی دارید.
رضا
ممنون واقعا تمرینات عالی هستند ولی یک سوال داشتم
آیا این تمرینات که باعث افزایش پرش میشه از رشد قد جلوگیری میکنه،یا به قولی برای قد ضرر دارد؟
لطفا جواب را در اسرع وقت بنویسید
علی
ببخشد یه سوال داشتم :
این که این تمرینات برای افزایش پرش در والیبالم فرق میکنه ؟؟؟
و روی قد تاثیر داره؟
میترا
ازتون متشکرم خیلی عالیه
فرزاد
تصاویر متحرک عالی بود
با عرض سلام میترا جان بله برای والیبالم خوبه اگه شرایط تمرینارو رعایت کنی
مشاور
سلام . مانع ما باید چند سانتی متر باشد و چه گونه مانع یا جعبه ای را برای انجام این حرکات پیدا کنیم ایا در فروشگاه های ورزشی میتوان پیدا کرد
کیمیا
عالی بود. ممنونم دوستان خوبم. استفاده کردم
حدیث
من 14 سالمه اگه می شه یه بر نامه به من بدین واسه ی حداکثرش!!!ممنون!!!منتظرما!!!
وحید
سلام عالی بود مرسی
shahram
سلام من 15 سالمه پرشم کمه این تمرینات رو میتونم در روز یک ساعت تمرین کنم یعنی در هفته 7 ساعت بسکتبال هم 3 روز در هفته بازی میکنم اگر بهین صورت پیش برم بعد از چند وقت تاثیر نهایی رو میزاره ؟ ایا به یک متر هم میرسه ؟ و به این تمرینات طناب رو هم اضافه کنم..؟ ممنون میشم کمکم کنین
AHMAD
خووووووووووووووووووووووووووووووب
شمه
خیلی ممنون کارتون بسیار عالی بود
مصطفی
سلام من قدم 177با تمرینات شما پرشم به 100 متر رسید و به تیم ملی والیبال دعوت شدم
ناشناس
سلام من ۱۲ سالمه و برای تمرین والیبال این کار ها رو انجام بدم ؟؟ در طول سه تا چهار ماه اثر میکنه که پرش من بیشتر شده باشد؟؟
نسترن
سلام من ۸۱بااستفاده از این تمرین ها دوتا بال دراوردم ومی تونم مثل پرنده ها پوارز کنم واقعا ممنون
حسن
سلام من والیبال بازی میکنم به نظرتون این تمرینا مفید است
حدیث
سلام مرسی از سایت خوبتون من یک سوال داشتم
من 15 سالمه و فقط میخوام رو پرشم واسه بسکتبال کار کنم تا بعد بدنسازی نمیرم و تمریناتو در منزل انجام میدم میخواستم بدونم برای هر تمرین چه مقدار وقت بزارم تا پرشم بالا بره قدمم 1.73 60 کیلو ممنون میشم اگه راهنمایی کنید :)
Roozbeh
تمریناتش واقعا عالی بود.
ممنون
یکتا
kheyliiiiiiiiiiiiiiiiiii mamnoooooooooooooon
mahdi
تمرینات خیلی خوبی بود ولی پس از افزایش پرش به مرور زمان ایا مقدار پرش ثابت می ماند
ممنون من در پست سنتر بازی میکنم و 14وسال دارم و قدم 178 هست.امید وارم بتونم اسلم دانک بزنم.
امیررضا
سلام من والیبالیستم قدم 196و وزنم 96کیلو هست الان 40سانت میپرم امید وارم رو وزن من جواب بده
سلام.
من تمرینات تون رو انجام دادم ، بعدش پریدم، هنو پایین نیومدم،
میشه کمک کنید بیام پایین ؟! D:
saman
ممنون خیلی خوب و مفید بود
علیرضا
Slm vaghan yaniro ghad tasir mizare
با عرض سلام.من ی والیبالیست هستم میخوام با تمرینات شما پرشم زیاد بشه ولی میخوام بپرسم چن ماه طول میکشه تا پرشم زیاد بشه لطفا جواب بدین
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پوریا احمدی
تشکر صبح بدنسازی کار میکنم شبا هم در پارک تمرینات شما را انجام بدم خوبه سن 30 پرش 60یعنی میشه بیشتر پرش کنم عشق والیبال هستم
احمد صفری
عالی بودن
یه ما مداوم انجام بدین تاثیرشو واضح میبینین .
من قبلا 60 سانت می پریدم
الان 83 می پرم
تو حلقه ی واقعی هم دانک زدم
از مدیران سایت تشکر میکنم
سعید
من میخوام برای والیبال پرشم زیاد بشه .اینا واسه والیبال هم خوبه ؟
علیرضا
خیلی خوب بود ممنون
محمد
سلام.من ی فوتبالیستم .میخواستم بپرسم چند جلسه در هفته باید این تمریناتو انجام بدم و کدوماشو برمو هرکدومو چند ست چندتایی..خواهش میکنم جواب بدین
مهدی
عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی بود ممنون.
حامد نجفلو بزین
باعرض سلام و خسته نباشید .اول از قرار دادن این حرکات از شما ممنونم . دوم من 13سال سن دارم با قد 165 و وزن 72.5 میخواستم بدونم در طی چه زمانی وچند بار باید هرکدوم از تمرینات رو انجام بدم؟ ممنون میشم اگه سریع تر جواب بدین.ممنون
حامد
با سلام.من قدم 163 ووزنم 47کیلوگرم و12سال سن دارم .لطفا اگه بشه تعداد حرکات و طول مدت تمرینات را برام ایمیل کنید
نیما
ممنون
سلام علی محمودی هستم عالی بود خیلی عالی بود.ممنون
علی محمودی
سلام میشه لطف کنید انیمیشن هارو با از لحاظ شدت واسم بفرستین
محمد
دمتون گرم خدایی.خیلی عالی بودtnxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
کیارش
خیلی خیلی خیلی مــــــــــــتـــــــــــــشــــــــــــکــــــــــــرم
احسان
سلام امید هستم 37 سال سن دارم و چندین سال بسکتبال و دومیدانی کار میکنم میخواستم بدونم میتونم با این شرایط با انجام تمرینات پرشم رو زیاد کنم
امید
Na kosham oomad khoob bud
سلام خسته نباشید
ببخشید من یک هندبالیست هستم ولی پرشم زیاد نیس میخاستم بدونم که میتونم با این روشها تو پرش هندبالم پیشرفت کنم؟
و یه سوال دیگه هم دارم:اگه امکانش هست تمرینات مربوط به کار با وزنه رو هم بزارید و یه برنامه دقیق بنویسید تا با اون کار کنم؟
محمد
سلام مرسی از زحماتتون
میخواستم بدونم تمرینات بدنسازی مخصوص بسکتبال رو هم میشه بذارید و با تمرینات بدنسازی معمولی چه فرقی میکنه؟
Dm
خیلی عالی!!!امیدوارم تمریناتی که معرفی کردیدتومسابقه بهم کمک کنه
فاطمه
سلام ممنون ازسایت خوبتون
راستشمن 15 سالمه و قدم 165 هست و تو پست اسپوکر هستم و پرشم زیاد خوب نیست میخواستم بدونم این تمرینات چقدر به ارتفاع پرشاضافه میکنه؟؟؟ من برای شهریور ماه باید آماده باشم آیا تا اونموقع تاثیر میذاره یا نه؟؟؟؟
آرام
سلام میخواستم از دوستان باشگاهی به من معرفی کنه
علی0
سلام.
ببخشيد من 200 سانت قدمه ولي پرش به فدري كمه كه نميتونم اسلم كنم ، سانتر بازي ميكنم و تو تيم هستم ولي اسلم نكردنم خيلي اذيتم ميكنه ، لطفا كمك كنيد.
سهيل
سلام
مدتی هست که به دنبال راه کارهایی برای افزایش پرش طول وارتفاع هستم ممنون میشم اگه با راهنمایی های بیشتر حرکات جدید هم ارائه بدید لطفا برام میل کنید (سبک تمرینی من هانمادانگ تکواندو در شاخه تیو یوپ چاگی )

behnam
dameton hamishe garm
mahdi
age animeyshen ha nabod darke harkat sakht mishod... awli bod..tnQ
shayan
واقعا ممنون عالی بود

خیلی ازش استفاده کردم
کیمیا
سلام
ممنون ازمطلبتون.
من برای دانک به بیست سانت طول پرش بیشتر نیاز دارم.اگه تمرینارو منظم انجام بدم میتونم تو یک ماه دانک بزنم؟اگه برام میل کنید خیلی ممنون میشم.
lord
ببخشيد اين تمرين ها قد رانمى سوزاند چون من 12سالمه
ضا
دم همتون گرررم
محمد
سلام من قدم 1.88 هست و با این تمرینات حلقه رو گاز میگیرم البته اگر میخواهید از این تمرینات جواب بگیرید باید قبلش بدنسازی کار کنید
ali
سلام
من 14 سالمه
64 وزنمه
183 قدم
میشه یه برنامه واسم بفرستید ممنون
محمد
به نظر شما با این تمرینات پرشم به 1.10 میرسه خواهشن جواب بدین
سینا
باعرض سلام من والیبال بازی میکنم ارتفاء اسپک زدنم خیلی بلند نیست میخواستم بدونم این تمرینات که گذاشتین برای بلند پریدن ایا در والیبال (اسپک زدن)تاثیر داره؟؟؟ با تشکر
امیر
Good
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لی
دمتون گرم عالی بود
پهلوان تختی
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما.میخواستم ازشما بپرسم انجام دادن این تمرینات با وزنه میتونه تاثیر تمرین ها رو بیشتر کنه?
reza
با سلام من یه free runner هستم و فعلا باشگاه نمیرم و تمرین تکمیلی در کنار این تمارین ندارم میخواستم بدونم باز هم جواب میده یا اگه نمیده چه نوع تمارینی رو باید در خونه انجام بدم و اینکه استفاده از وزنه تاثیر تمرین رو بیشتر میکنه؟ من 14سالمه قدم هم160
خواهشا راهنمایی کنید
MAHDI
سلام من یک والیبالیست هستم این تمرین ها در هر صورت باعث پرش ‌بلند می شود؟ ایا وقتی من این تمرین ها را انجام دهم پرش من بلند میشود؟ یا این ورزش ها مخصوص بسکتبال است؟
هاتف
خوب بود
سلام و عرض خسته نباشید من والیبالیست هستم و تمریناتون خیلی خوب بود ممنون ولی دو مشکل داره که یک کسی پاسخ گو نیس به سوال های مردم دوم این که مدت انجام تمرین رو نگفتین
علیرضا
مدت زمانش بنویس
علی رضا
سلام من قبل تمرینات شما قدم48 سانت بود و الان قدم 3 متره و اسممو تو گینس ثبت کردن تازه به تیم ملی والیبال و بسکتبال هم دعوت شدم :)
نزدیک 60تا سوال بی جواب دارید...:) خب یجا دیگه سوال کنید نمیبینید صفه پره سواله بی جوابه
خندوانه
سلام من قدم یک شصت و پنجه چقد با انجام مداوم این تمرینات به حلقه یا حداقل به تخته میرسم؟!
پویا
سلام تمرینات خوبی بود و من تازه شروع کردم قدم ۱۸۸ و سنم۱۵ و ۷۰ کیاو وزنمه و ۶۰سانت میپرم میخواستم بدونم چقدر باید کار کنم که بتونم ۱متر بپرم خواهش میکنم جواب بدین
YaSH.R
خيلي خوب بود،اين تمرين باعث شد بهترين بلاك ها رو بدم ممنون
پوريا
خارق الععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاده بود ممنون
مهدی
veeeryyyy gooood
امین
ببخشیددرهفته چندروزوچندساعت تمرین کنیم
داداش برای بسکتبال کدوم مناسبه
برای والیبال چی
کسری
مرسی از تمرینات خوبتون
عالی بود...برای اولین بار تونستم تو والیبال روی تور اصلی یک سوم بزنم
مهدی
من 27سالمه قدم 195 وزن 85 واقعا ممنونم ازتمریناتتون پرش 55سانتی رو به 90 رسوندم تورشته والیبال؟👍👍👍
غلامرضا
خیلی متشکرم به ای مطالب علمی ورزشی ادامه بدین واقعا مفید هستندوخیلی هاهستن که نیاز به اطلاعات علمی ازاین قبیل دارندتابتونند بهتربه هدف ورزشی برسند ممنون
خیلی ممنون واقعا عالیییییییی
ایوب
سلام من 15سال دارم 2ساله والیبال کار میکنم قد180 وزن هم62میخواستم بدونم چند مدت تاثیر خوبی میزاره در ضمن
وزنه هم میزنم
آروین
سلام تمرینات عالی بودن و من الان چهارده سالمه قدم هم 167 است اسلم دانک میزنم خیلی ممنونم
علیرضا
خیلی خوب و عالی بود مرسی بازم از این مقاله ها بزارید
فرزانه
با سلام من احمد جلالی 14 ساله از سوسنگرد هستم.من دارم تمرین میکنم که چراغ راهنمای خیابانمون رو بزنم و توخونه با پرش هام سقف یا پنکه رو میتونم با سر بزنم.تعریف از خود نباشه.اگه سوالی داشتین من در خدمتم
احمد جلالی
برا انجام این تمرین ها باید به بدنسازی بروید و ران و عضلات پا های خود را قوی کنید وگرنه موجب فشار به زانو و مصدومیت میشود
ALI
سلام تمرینها عالیه خوب بود قید میشد برا زیر 14 سال ممنوع
عووووهههه*0* عالی بود^_^
دستتون درد نکنه! متشکرررررررر ^---^!!!
NaNaTo
سلام.جنس جعبه مورد استفده چیه
pouria
تازه میخوام روع کنم ایشالاه خوب باشه
farzan
سلام من والیبال بازی میکنم16سالمه 189 قدمه برای والیبالم تاثیر داره؟؟
mohammadreza
سلام و خسته نباشید ببخشید من والیبال بازی میکنم متولد 79 هستم دنباله یه تمرین خوب برای افزایش پرش هستم به نظ شما من هم میتونم این تمرین رو انجام بدم به پرش دلخوهم برسم ممنون میشم جواب بدید
alireza
خیلی عالی ممنون
سلام و خسته نباشید ،من قدم ۱۹۲هست و وزنم ۹۳شیش ساله بسکتبال تمرین میرم،یک مترو بیست میپرم ولی دوست دارم از رو سر بازیکنان بپرم،و حلقه اصلن برام مهم نیست،به نظرتون این تمرینات میتونه پرش منو از یکو بیست به یکو هشتاد برسونه؟سنمم ۲۲سال هست،:-!
علی
سلام ،دو تا سوال داشتم می خواستم بدونم که برای افزایش پرش باید کجای پا رو قوی کرد و اگه بخواهیم این تمرینات را انجام دهیم چند ماهه به نتیجه می رسیم؟!
سلام،آیا وزنه ی مچبند پاروی افزایش پرش تاثیر داره؟
سلام ایا این تمرینات را می توان برا والیبال نیز استفاده کرد ؟ لطفا مقدار زمان یا تعداد هر کدام را برا اغاز بگویید مرسی
میلاد
سلام 27سالمه وزنم 82قدم 183میخوام اسپک کنم برای افزایش پرشت وجهش چیکارکنم که نتیجه سریعی داشته باشم
سامان
سلام من 16 سالمه و بسکتبالیستم قدم 180 سانتی متره و حدود 80 سانت می پرم می خواستم بدونم با این تمرین ها طی چند ماه می تونم پرشمو ب بالای 120 سانت برسانم
سجاد
سلام. من والیبال بازی میکنم 20 سالمه. قدم 195 . قبل از این تمرینا حدود 75 میپریدم بعد 4 ماه ک تمریناتتونو فشرده انجام دادم الان 95 میپرم. خواستم ازتون تشکر کنم و بقیه دوستان بگم ک با یه ماه تمرین هیچ تغییری حس نمیکنید بلکه افت هم میکنید ولی ب مرور فیبرای تند انقباض ماهیچه ها افزایش پیدا میکنند و این باعث پرش عمود میشه.
alireza
اینا بهترین تمرین های افزایش پرش هستن من قدم 185سانته ولی 40سانت بیشتر نتونستم بپرم با انجام این تمرینا من میتونم روی حلقه اسلم دانک بکوبم که عاله
سلام ممنون از زحماتتان
بهترین سن برای انجام پلی متریک چه زمانی است؟؟؟
bazarazerbaijaan
ممنون از زحماتتان تا چه زمانی باید انجام شود؟
پاشا
میخواستم بدونم که ارتفاع جعبه چه قدر باید باش من قدم ۱۸۲ هستش و اینکه تعداد تمرینات در روز از هر کدام چه قدر باید باشا
ALI
من قبلا 60 سانت می پرم و الان پرش من به 105 رسیده کمتر از یک ماه خودم موندم توش
علیرضا
سلام این تمرین ها برای افزایش پرش خوبه من قبلا 55 سانت می پریدم کمتر از یک ماه با تمرینات پلایومتریک پرش من به 75 سانتی متر رسید الان 25 دی 97 است اگه اینطوری ادامه بدم تا 25 اسفند پرش من به 150 سانتی متر می رسه دکتر گفته قد من در نهایت به بالای 2 متر می رسه دکتر گفته صفحات رشد من باز است و میتونم با تغذیه خوب و آویزان شدن از بارفیکس به قد فوق العاده ای برسم البته قد ربطی به ژنتیک نداره با آویزان شدن از بارفیکس سی سانت بیشتر از ژنتیک قد انسان بلند میشه چون برخلاف جاذبه زمین عمل میکنه فامیل ما 44 سالشه با آویزان شدن از بارفیکس 10 سانت قدش بلند شده قد ژنتیک ایشان 175 بوده اما الان 190 شده پس میشه یه فامیل دیگه هم داریم که قد پدرش 180 قد مادر 175 و از 19 سالگی تا 21 سالگی قدش از 160 به 190 رسیده. فقط با بارفیکس و حرکات کششی و کنی هم پیاده روی پس بگم پرش من تا آخر اسفند به 150 می رسه قد من 205 سانت بشه با 150 سانت پرش ارتفاع اسپک من 425 میشه ولی حیف باید برسم دانشگاه مگر نه موفقیت زیادی داشتم تو والیبال.
سلام
سلام من 2 متر قد دارم و 75 سانت می پرم میخوام پرش را به حدود 2 متر برسونم البته پرش من قبلا 45 سانت بود یک ماه و نیم تمرین کردم و الان پرش من به 75 رسید روزی 10 الی 15 دقیقه میدویدم و روزی 50 تا بارفیکس و 3 ست 15 تایی اسکات ولی تا حالا پلایومتریک تمرین نکردم و از امروز به بعد به تمرینات پلایومتریک را هم به برنامه بدنسازی اضافه میکنم تا پرشم دو برابر بیشتر پیشرفت کنم.
علیرضا
سلام تمریناتون عالیه فقط اگه بشه بگید که هر حرکتو چن بار انجام دهیم
جواد
آیا این تمرین ها در دراز مدت باعث بسته شدن صفحات رشد زانو نمی شود
محمد

ما را از نظرات خود آگاه سازید:


 نام

 ایمیل

 وب سایت
 

 تمامی حقوق متعلق است به Slam.ir

برنامه نویسی وب || پشتیبانی || پرتال || توسعه نرم افزار خاتم